ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 •  

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť P3Com, s.r.o. ako prevádzkovateľ webovej stránky týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, nakladá v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (všetko v znení noviel)

 1. Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, pre vybavenie vašej požiadavky vo veci spolupráce, servisu alebo objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel predovšetkým na riešenie servisnej udalosti a pre vzájomnú komunikáciu. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu na ktorý ste svoje údaje poskytli. 
 2. Prevádzkovateľ, spoločnosť P3Com, s.r.o. môže Vaše osobné údaje požadovať, s cieľom reagovať na Vaše otázky a prípadne žiadosti. Informácie nebudú rovnako ako všetky ostatné poskytnuté žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.
 4. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v rozsahu potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru.
 5. V súlade s platnými nariadeniami o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným, objednávkovým alebo kontaktným formulárom na internetovej stránke prevádzkovateľa na základe svojho slobodného rozhodnutia.   
 6. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prevádzkovateľa uvedenú v časti „Kontakt“, e-mailom alebo v listinnej podobe.
 7. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované ! 
 8. Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušných formulárov musia byť pravdivé a aktuálne.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. IS je chránený všetkými dostupnými metódami a osoby oprávnené s IS manipulovať tak robia na základe oprávnenia prevádzkovateľom a len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojej funkcie.
 10. Okrem informácií, ktoré nám poskytnete dobrovoľne prostredníctvom kontaktného formuláru, objednávkového formuláru, či e-mailom, spoločnosť P3Com, s.r.o. si vyhradzuje právo zhromažďovať súhrnné informácie vo forme IP adresy a cookies. IP adresy a cookies nie sú prepojené na informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, preto zaručujeme, že aj po prezeraní našich stránok zostávate v anonymite. Ak nemáte záujem prijímať cookies, môžete ich prijímanie vo vašom webovom prehliadači zakázať.

SME TU PRE VÁS Chcete konzultáciu?